Kievit

Kievit 2018-02-11

Flauwers en Wevers inlagen, Zeeland

L: Vanellus vanellus
E: Lapwing
F: Vanneau huppé
D: Kiebitz

Veldkenmerken:
31 cm. Karakteristieke vogel van agrarisch gebied. Een forse, metaalgroene en zwart-witte plevierachtige, met lange kuif en brede zwarte borstband, contrasterend met witte onderdelen. Kenmerkend zijn de brede vleugels en de relatief langzame, flappende vlucht. 
Staart wit met brede zwarte eindband; onderstaartdekveren rossig-beige.

Voorkomen:
Algemene broedvogel. In winter vaak in zeer grote groepen, trekt weg bij vorst.

Habitat:
Agrarische gebieden, drassige heidevelden, moerassen, duinen, etc.

Voedsel:
Plevierachtige fourageermethode van lopen of rennen, stoppen, pikken. 
Heeft uitgebreid dieet van allerlei ongewervelden, die in of op de bodem leven.

(bron: SoortenBank.nl)

« Steenloper Kievit Pimpelmees »