Keep

Keep2018-01-23

in mijn tuin, Neerpelt

L: Fringilla montifringilla
E: Brambling
F: Pinson du Nord
D: Bergfink

Veldkenmerken:
15 cm. Lijkt qua vorm en formaat op Vink. Mannetje in zomerkleed met zwarte kop en mantel, oranje keel, borst, schouders en kleine dekveren, zwarte slagpennen en staart en witte buik en stuit. Vleugels met smalle oranje-witte vleugelstrepen. 
Vrouwtje met bruine kop, bruin en zwart gevlekte mantel en grijzevlek op kopzijden. 
Mannetje 's winters als vrouwtje. Snavel 's zomers zwart, 's winters geel. 
's Winters in troepen met Vink en gorzen en soms met leeuweriken. Schuifelende gang als Vink.

Voorkomen:
Algemene broedvogel in Scandinavië, overwintert in Z- en M-Europa (inclusief België en Nederland).

Habitat:
Broedt in wilgen-, berken- en naaldbossen. 's Winters in berken- en andere bossen, maar ook in opener gebieden, parken etc.

Voedsel:
In broedtijd ongewervelde dieren en zaden, 's winters zaden, bessen en andere vruchten.
« Heggenmus Keep Groenling (met teek) »